9 Köy Hakkında

9 Köy, sosyal kooperatifin doğası gereği hem gönüllü olarak 9Köy’e gelenleri hem de yerel halkı bilinçlendirmeyi, geliştirmeyi, yerel halkla gönüllüler arasında bir bağ kurmayı, deneyim paylaşımına ortam hazırlamayı, beraber iş yapmanın keyfine varmayı ve en nihayetinde de kurulduğu bölgeyi kalkındırmayı hedeflemektedir.

9 Köy Sosyal Kooperatifi, 9 farklı ilde 9 köy kurma hedefiyle yola çıktı. Tüm köylerin ortak hedefi, organik ve sağlıklı tarım üreterek bireyleri toprakla buluşturmanın yanı sıra, dezavantajlı grupları ve kişileri üretim süreçlerine dahil edilerek istihdam edilmesi, sosyal dışlanmanın azaltılarak sosyal içermenin sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm bireylerin eğitimde eşit haklara sahip olabilmesi amacıyla eğitim, gençlik, spor, sanat, bilim, kültür, teknoloji, çevre, tarım, ekoloji, geri dönüşüm, enerji, insan hakları gibi konularda her türlü çalışmayı yürüterek gereken fiziki, idari ve mesleki yapıyı sağlayacak sosyal işletmeyi kurmak ve yönetmektir.

9 Köy Sosyal Kooperatifi tüm bu hedeflerin yanı sıra sivil toplum için de bir üs olmayı hedeflemektedir. Birlikten kuvvet doğacağına olan inancımız farklı stk’ları bir araya getireceğimiz etkinlik ve organizasyonlarda da kendini gösterecek.

9 Köy Sosyal Kooperatifi olarak ilk köy modellerimizi Gökçeada ve Niğde’de hayata geçirdik.

9 Köy Sosyal Kooperatifi’nin Benimsediği İlkeler ve Strateji Adımları

2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde ekonomik ve toplumsal yeniden yapılanması ve bilgi toplumuna dönüşerek, 2010’larda bölgesel güç olarak etkinliğini daha da artırması, 2020’lerde ise küresel düzeyde etkili bir
dünya devleti olmasını temel amaç olarak belirlemiştir.
Kırsal kalkınma, Türkiye’nin, Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi ile tespit edilen bu temel amacına ulaşmasına aşağıdaki alanlarda sağlayacağı katkı
nedeniyle önem taşımaktadır:
™ Kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının artırılması ve kırsal toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgeler ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması,
™ Göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle uyumlu bir nüfus yapısına ulaşılması,
™ Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik ve çevresel olumsuzlukların azaltılması,
™ Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı,
™ AB ile ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve müktesebat uyumunun sağlanması.

Türkiye’nin bugüne kadarki sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde, modernleşme çabaları, sanayileşme ve sosyo-ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak, kentsel ve kırsal alanlar arası gelişmişlik farklılıkları önemini korumaktadır. Bu süreçte, kırsal alanlar; kentlerin göstermiş olduğu gelişme ivmesini yakalayamamıştır. Türkiye ekonomisinin sanayi ve hizmet sektörleri lehine yapısal dönüşümü, bölgeler arası ve kırsal alanlardan kentlere gerçekleşen göç bunun temel nedenleri arasında yer almaktadır.

Bizlerde tam olarak burada devreye gireceğiz. 9 Köy Sosyal Kooperatifi olarak kırsaldaki üretimin ekonominin önemli bir parçası haline gelmesinde, eğitimin desteklenmesinde ve gençlerin önüne iyi örnekler sunarak kentler göçün önüne geçilmesini destekliyoruz.

9 Köy Sosyal Kooperatifi’nin Amaçları

Sorumlu üretim
Sorumlu tüketim
Sürdürülebilir tarım
Kırsal kalkınma
Sosyal ekonomi
İşci/ mevsimlik işçi
Sürdürülebilir iç/dış pazarlama
Sürdürülebilir üretici
Sosyal ekonomi
Sosyal fayda
Toplumsal eşitlik
Nitelikli eğitim
İmece

Amaçlarını ön planda tutarak kadını, çocuğu, insan haklarından yoksun kitleyi, beyaz yakalıyı, gençleri yeniden üretim ve değerlerimizin üzerinde buluşturmak istiyoruz. Bizler, eskiden beri imeceyle büyümüş insanlarız ve bayrağı sürdürülebilir bir dünya için daha ileriye taşımalıyız. 9 Köy kırsalın, köylerin, kentlerin arasındaki birliktelik köprüsü, yeniden kalkınmanın, üretim ve tüketim dengesini sağlamak, yereli sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirip köylerdeki hayatı canlandırmayı amaçlıyoruz.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön